Læreplaner

Solstrålen er en aldersopdelt institution hvor børnene er tilknyttet primærvoksne. Der vil dog ofte være aktiviteter på tværs af grupperne. Grupperne har base henholdsvis i stueetagen og på første sal. Dog benyttes alle rum af alle – alt efter aktivitet.

Hovedformålet er at børnene i Solstrålen er børn med selvtillid og selvværd. Vi bestræber os på at se det enkelte barns potentiale, forstå dets motiver og derfra optimere dets udviklingsmuligheder.

Vores menneskesyn udspringer af den holdning at alle mennesker fødes som sociale væsener der til stadighed forsøger at samarbejde med sine omgivelser.

Vi vil understøtte det enkelte barns personlighed og vil respektere at børn har forskellige udviklingstempi og derfor individuelle behov.

Vi vil samtidig lære børnene at være en del af et fællesskab, og at livet i vuggestuen influeres og inspireres af det samfund vi lever i – både på det nære og overordnede plan.

Disse mål vil vi opfylde ved at være et stimulerende, udviklende, trygt og varmt pasningstilbud for de 0-2,10 årige børn. Desuden ved at hverdagen hos os er præget af overskuelighed og langsommelighed, samt ved at møde forældrene med en forventning om et frugtbart samarbejde omkring deres børn og med respekt for forældrenes valg af opdragelse.

Barnet tilbydes en børnehaveplads den måned det fylder 2 år og 10 mdr. Vi samarbejder med den valgte børnehave, tager på besøg og taler meget i børnegruppen om den forestående børnehavestart for det enkelte barn.

VI VIL STYRKE BARNETS PERSONLIGE UDVIKLING:

Ved at tage udgangspunkt i børnenes interesser og initiativer f.eks. i aktiviteter, ture etc.
Ved at give plads til at børn i perioder kan have brug for særlig opmærksomhed, f.eks. omkring afsked og sovevaner.
Ved kontinuerlig dialog med forældrene samt en logbog der beskriver barnets solstråleliv i ord og billeder.
Ved at inddrage børnene i de dagligdags gøremål afpasset den enkeltes
udviklingsniveau f.eks. med madlavning, borddækning, finde sit eget tøj etc.
Ved at børnene får en oplevelse af at være ønskede og vigtige f.eks. ved at alle får tildelt en specifik opgave ved en aktivitet, eller ved samling hvor vi snakker om hvem der er kommet og hvem der mangler.
Ved at bruge humor som pædagogisk redskab.
Ved at anerkende og forstå kønsforskelle f.eks. i legemønstre og konflikthåndtering.
Ved at bruge genfortælling af oplevelser, følelser og aktiviteter til refleksion på børneniveau.

VI VIL ARBEJDE FOR AT BØRNENE UDVIKLER SOCIALE KOMPETENCER:

Ved at sørge for at give børnene trygge rammer. F.eks. ved at have primærvoksne og at der i vuggestuen er flere små rum der er præget af uforanderlighed.
Ved at være en institution for alle i vores nærmiljø og dermed i børnegruppen afspejle mangfoldigheden i vores samfund.
Ved overskuelighed, genkendelighed og langsommelighed i dagligdagens rytme.
Ved at få børnene til at føle sig velkomne og give dem følelsen af at høre til f.eks. ved at udsmykke institutionen med børnenes kunst, bruge tid på at modtage og aflevere barnet.
Ved at møde barnet med tillid og respekt for deres forskellighed f.eks. ved at afstemme forventninger og forudsætte at barnet har gode motiver.
Ved at lade børnene fordybe sig i lege, sig selv og hinanden med os på sidelinien.
Ved højtlæsning, snak, dramatisering, konfliktløsning og at det enkelte barn opnår en forståelse for andre børn og voksnes reaktioner.

VI VIL STIMULERE BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING:

Ved at støtte barnet i at sætte ord og begreber på de oplevelser og behov de har i dagligdagen.
Ved at vi viser glæden ved sprogets mangfoldigheder f.eks. gennem rim og remser, sang og højtlæsning.
Ved at opfordre barnet til at bruge sproget ved f.eks. konfliktløsning, fortælling og grænsesætning.
Ved at den voksne indgår i dialog med barnet på barnets niveau, både verbalt og nonverbalt.

VI VIL STIMULERE DEN SANSEMOTORISKE UDVIKLING:

Ved at vægte forskellige sanseoplevelser f. eks at røre ved maden, at tilbyde diverse legematerialer, tumlemulighed etc.
Ved at skabe nogle fysiske rammer der giver børnene lyst og mulighed for at bevæge sig ude og inde.
Ved at tilbyde finmotoriske udfordringer som f.eks. at sætte perler på snor, tegne, klippe, male med pensel etc.
Ved at lade barnet tilegne sig egne erfaringer med kroppens muligheder og begrænsninger.

VI VIL INDDRAGE NATUROPLEVELSER I VORES HVERDAG:
Ved at tage på ture i lokalområdet.
Ved at bruge naturens materialer i aktiviteter.
Ved at gøre børnene opmærksomme på årstidernes skiften, vejrlig, dyr vi møder, ved højtlæsning, udendørs oplevelser, årstidskalender m.v.
Ved at give børnene forskellige oplevelser af naturen og dens anvendelsesmuligheder, som f.eks at klatre i træer, hoppe i vandpytter, gå på brombærpluk etc.
Ved at vise hvordan man passer på natur og dyr, f.eks. at samle skrald efter sig, studere smådyr og lukke dem ud igen

VI VIL TILBYDE BARNET FORSKELLIGE KULTURELLE OPLEVELSER:

Ved at skabe egne traditioner, f. eks ved fødselsdage, højtider, farvelfester etc.
Ved at lade aktiviteter tage udgangspunkt i vores samfunds højtidstraditioner, f.eks. lave julepynt, fastelavnsris etc.
Ved at benytte os af lokale kulturtilbud, f.eks. tage på biblioteket, besøge kirken etc.
Ved at præsentere barnet for forskellig musik, sanglege, dans, sang og musikinstrumenter.
Ved at tilbyde barnet en bred vifte af madoplevelser.

Disse læreplaner tager sit afsæt i brochuren om læreplaner, der er udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Læreplanerne er til løbende debat i personalegruppen og vil derfor undergå revidering.

Evalueret i samarbejde med personale og forældrebestyrelse april 2014

Comments are closed.