Vedtægter

For privatinstitutionen Solstrålen I/S

§ 1. Privatinstitutionens navn er Solstrålen.
Privatinstitutionen har hjemsted i Vordingborg kommune.

§ 2. Institutionen drives i henhold til dagtilbudsloven § 19.

§ 3. Dens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0-3 år.

§ 4. Solstrålens ledelse består af:

Lene Staun Frimann og Mette Neerup-Andersen

Solstrålen følger den tostrengede bestyrelsesmodel:
En institutionsbestyrelse bestående af ejerkredsen
En forældrebestyrelse der består af 3 forældre, en medarbejder og en ejer.

§ 5. Forældrerepræsentanter og suppleanters valgperiode er for 1 år ad gangen.
Valget foretages på forældremøder. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved
forældrerepræsentanters udtræden og i forhold til antal stemmer.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.
Mindst et medlem af ejerkredsen deltager altid.

§ 6. Forældre/ værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret.

Vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældre-
bestyrelsen.

Ved afstemninger kan forældre/værger afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i
privatinstitutionen.

Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

§ 7. Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen, såfremt deres
børn ophører i institutionen.

§ 8. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand.

§ 9. Forældrebestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske
anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler,
der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.

Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for
Eksempel:

Pædagogiske principper for årsplan, læreplan og budget.

Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere foretages af ejerkredsen.

§ 10. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt. Formanden
indkalder til og leder møderne. Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager
mindst en af institutionens ejere og 1 medarbejderrepræsentant uden stem-
meret i møderne.

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstra-
ordinært forældrebestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af.
bestyrelsesmedlemmerne er til stede
Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning,
med mindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

Forældrebestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for, at
der tages referat af bestyrelsesmøder.
§ 11. Til at forpligte institutionen over for tredjemand, kræves underskrift af ejer-
kredsen.

§ 12. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for
alle institutionens gældsforpligtelser.

Ejerne er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse
med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§ 13. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse overføres evt. overskud til ejer-
kredsen.

§ 14. Ændring af vedtægten kræver tilslutning af 4 bestyrelsesmedlemmer og god-
kendelse af ejerkreds.
Vedtægterne træder i kraft den 1 marts 2010

Comments are closed.